Even voorstellen: Kernteam Heino

Kernteam Heino
  • Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden in Heino?
  • Durven mensen vragen te stellen wanneer zij hulp nodig hebben?
  • Is er behoefte aan een voorziening die er (nog) niet is?

Kernteam Heino denkt mee over antwoorden op dit soort vragen. “Momenteel helpen wij een inwoner bij de realisatie van het idee om zwerfvuil in het centrum van Heino aan te pakken”, vertellen wijkverpleegkundige Heidi Lammertsen en Silke Schuurman van WijZ welzijn. “Zo hebben wij samen al veel initiatieven op het gebied van zorg en welzijn voor met name ouderen gerealiseerd, maar ook ondersteunen wij graag inwoners die bijvoor- beeld een speeltuintje in hun buurt missen."

Kernteam Heino en de andere negen kern- teams komen voort uit de Kr8vanRaalte, wat betekent dat iedereen in alle kernen zo goed mogelijk mee kan (blijven) doen in onze samen- leving. “Ook in ons kernteam komen inwoners en medewerkers van zorg-, welzijns- en vrijwilligers- organisaties samen om diverse initiatieven kracht bij te zetten. Wij weten elkaar goed te vinden, signalen uit de samenleving samen te brengen en elkaars achterban te benutten om activiteiten

breed onder de aandacht te brengen.” Naast activi- teiten voortkomend uit het Kernteam Heino staat op www.kr8vanraalte.nl de sociale kaart met informa- tie voor inwoners en professionals over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen & jeugd.

Leefbaar Heino

Alles wat het Kernteam Heino doet, is gericht op vitaliteit, actief meedoen, omzien naar elkaar en zo lang mogelijk verantwoord thuis wonen in eigen dorp. Wie een idee heeft voor een activiteit om de leefbaarheid van Heino te vergroten, maar zelf niet weet hoe dit te organiseren, kan contact opnemen met Silke Schuurman,

telefoon 06 – 41 64 33 98.

Vragen over zorg kunnen worden gesteld aan Heidi Lammertsen,

telefoon 06 – 53 51 25 28.

of mailen naar kernteam@raalte.nl

of op maandag tussen 10.00 en 11.00 uur even persoonlijk langskomen in het Dorpshuus voor het wekelijkse spreekuur van het Kernteam Heino kan natuurlijk ook. Samen vergro- ten wij de leefbaarheid van Heino!

Dag van de Mantelzorg

Op vrijdag 10 november 2017 is het de Dag van de Mantelzorg. Een landelijke dag waarop alle mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Natuurlijk heeft deze dag ook alle aandacht binnen het Kernteam Heino. “Mantelzorg kies je niet, het overkomt je”, zegt Herma Spoolder van Evenmens, informele zorg voor elkaar. “Mantelzorgers zijn onbetaalbaar. Zonder hun persoonlijke aandacht zouden veel mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. En dus tonen wij deze dag onze oprechte waardering voor alle mantelzorgers.”

Even ontspannen

In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseren Carinova en Evenmens vanuit het Kernteam Heino op donderdag 9 november 2017 een muzikale avond met buffet in het HOFtheater te Raalte. “De volgende dag zijn mantelzorgers uitgenodigd voor een gezellige verwenmiddag in het Wooldhuis of Solace Care Hotel”, gaat Herma verder. “En tot slot vormt Bij Ne9eN het decor van een nog te kiezen activiteit met aansluitend een smaakvol buffet.”

Voor meer informatie kunnen mantelzorgers contact opnemen met mantelzorgconsulent Herma Spoolder, telefoon: 06 – 36 40 38 98 of mail: hspoolder@evenmens.nl.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties