Opnamecriteria

Opnamecriteria Sociale Kaart kr8vanraalte.nl 

Organisaties, instellingen, praktijken, stichtingen en burgerinitiatieven die opgenomen worden in Sociale Kaart Raalte dienen tenminste aan onderstaande richtlijnen te voldoen. (De sociale kaart is op de website www.kr8vanraalte.nl te vinden onder het kopje ‘organisaties’)

Algemeen

 • De organisatie moet op directe wijze werkzaam zijn voor inwoners van de gemeente Raalte.
 • De organisatie is werkzaam binnen het sociaal domein of ten bate van de publieke gezondheid.
 • De organisatie is benaderbaar voor individuele verzoeken van inwoners van de gemeente Raalte.
 • De organisatie is identificeerbaar qua adres op de eigen website.
 • De organisatie hanteert een klachtenregeling, tenminste voor individuele cliënten.

Professionele organisaties1

 • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie hanteert een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling.
 • De organisatie heeft een vorm van officiële erkenning, voor zover dat in de beroepsgroep gebruikelijk is:
  • In het geval beroepsuitoefening waarvoor een registratie verplicht is geldt dat de organisatie ingeschreven staat in het betreffende register.
  • Indien opname in een beroepsregister niet van toepassing is gelden aanvullende criteria voor opname, zoals bijvoorbeeld aansluiting bij een beroeps- of branchevereniging.

Vrijwilligersorganisaties2

 • De organisatie is georganiseerd in een vereniging of stichting.
 • De organisatie is bekend in de gemeente en wordt door de gemeente erkend als betrouwbaar.

Buurtinitiatieven3

 • Opname gebeurt op initiatief van, of na goedkeuring van de kernteams
 • De activiteit vindt plaats in of vanuit een wijkcentrum/buurthuis.

Digitale dienstverlening4

 • Wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van een gediplomeerd professional op het vakgebied waar de betreffende dienstverlening betrekking op heeft.

Van een organisatie worden niet opgenomen:

 • Commerciële boodschappen.
 • Ideologische, religieuze en/of politieke uitingen.
 • Racistische of gewelddadige boodschappen of links naar websites met racistische of gewelddadige inhoud.

De organisatie

 • verklaart te voldoen aan de opnamecriteria van Sociale Kaart Kr8vanRaalte.
 • verklaart dat de aangeboden gegevens correct en volledig zijn.
 • is medeverantwoordelijkheid om de gegevens correct en volledig te houden.
 • is voor de redactie identificeerbaar en bereikbaar.

Gemeente Raalte

 • beslist over wel/niet opname als bovenstaande richtlijnen geen uitsluitsel geven.
 • heeft het recht om zonder voorafgaande berichtgeving en/of opgaaf van redenen te weigeren gegevens te plaatsen, dan wel gegevens te verwijderen indien de aanbieder niet (meer) voldoet aan bovenstaande richtlijnen.
 • heeft geen waardeoordelen ten aanzien van de aanbieder.
 • correspondeert niet over een genomen besluit inzake opname.

1 Dienstverlening verleend door mensen die daar een diploma voor hebben en die daarvoor betaald worden.

2 Vrijwillige en onbetaalde dienstverlening geleverd door mantelzorgers en vrijwilligers. De dienstverlening wordt gecoördineerd door formeel georganiseerde vrijwilligersorganisaties.

3 Een vorm van ongebonden vrijwilligerswerk dat buiten traditioneel georganiseerde vrijwilligersorganisaties plaatsvindt.

4 Hulp of ondersteuning aangeboden door een persoon, instantie of onderneming aan het publiek via de digitale weg.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties