Vraagverheldering met KR8partners oppakken: pilot

vaderzoon

De afgelopen maanden hebben medewerkers van maatschappelijk werk De Kern, MEE IJsseloevers en Vriendendiensten Deventer samen met WMO consulenten van de gemeente de vraagverheldering gedaan bij nieuwe WMO-aanvragen voor begeleiding.

De ervaringen zijn positief.  De medewerkers hebben samen 33 aanvragen die bij de gemeente binnenkwamen afgehandeld. Zij hebben daarbij elkaars werkwijze beter leren kennen. Hierdoor is het vertrouwen in elkaars expertise gegroeid en is de samenwerking versterkt.

Nieuwe inzichten

Er zijn over en weer nieuwe inzichten ontstaan over mogelijke oplossingen. Uitgangspunt is dat de zorg wordt ingezet die echt nodig is. Dit kunnen algemene of maatwerk voorzieningen zijn. Ook kan gezocht worden naar creatieve oplossingen. Soms blijkt het hebben van een persoon om op terug te vallen, een maatje met een luisterend oor die regelmatig langs komt, een goede oplossing. Soms is er echt gespecialiseerde begeleiding nodig.

KR8plan

Samen met de inwoner werd na de vraagverheldering het KR8plan gemaakt. Dat is gelijk ook de aanvraag voor een maatwerkvoorziening, als blijkt dat die nodig is. Daarover beslist de gemeente, door het (al dan niet) afgeven van een indicatie. Een WMO-zorgaanbieder wordt ingeschakeld als blijkt dat een maatwerkvoorziening nodig is. Dit gebeurt nadat de gemeente een indicatie heeft opgesteld. Die zogenaamde 2e lijns aanbieder werkt dan verder in het opgestelde KR8plan. 

Als er drie of meer partijen betrokken zijn wordt er een casusregisseur aangewezen. De casusregisseur fungeert als aanspreekpunt voor de inwoner en de andere betrokkenen en houdt het overzicht op het plan.

Voor inwoners is een folder gemaakt over het keukentafelgesprek  en de samenwerking tussen de WMO consulenten en de KR8 partners in de vraagverheldering.

De pilot loopt door tot eind juli 2018. Na deze periode worden er afspraken gemaakt over het vervolg.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties